หัวข้อ :  
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และพาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Web page)
   
รายละเอียด : 

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน

ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และพาณิชยการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทักษะ การประกวด Web page

ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2556

วันที่ 3 ธันวาคม 2556  เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 125 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
CUdeXn9Fri24708.docx  
   
วันที่ : 
22/11/2556  เวลา : 02:47:08 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง