หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ขร. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
   
รายละเอียด : 

นักเรียน นักศึกษาที่ได้ผลการเรียน ขร. ตามรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาคเรียนที่เปิดสอน หรือเรียนภาคฤดูร้อน

   
เอกสารแนบ : 
9kRe9qVSat125319.pdf  
   
วันที่ : 
14/09/2556  เวลา : 12:53:19 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร