หัวข้อ :  
ผลการทดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2555 (ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา)
   
รายละเอียด : 

 

ลการทดสอบ V-NET ระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2555

ค่าสถิติระดับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา

   
เอกสารแนบ : 
arAjdDDTue92559.pdf  
   
วันที่ : 
16/07/2556  เวลา : 09:25:59 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร