หัวข้อ :  
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555
   
รายละเอียด : 
นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน กรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 1.40 หากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อให้ยื่นคำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ โดยขอรับใบคำร้องได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องวิชาการด่วน หากผลการเรียนต่ำกว่า 1.40 นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาใหม่ โดยสมัครที่ห้องทะเบียนรอบ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2556 ส่วนนักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อให้สมัครใหม่ที่ห้องทะเบียนระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2556 ที่ห้องทะเบียน หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ห้องทะเบียนในเวลาราชการค่ะ
   
เอกสารแนบ : 
c99cZ0kSun105151.pdf  
   
วันที่ : 
24/03/2556  เวลา : 10:51:51 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร