หัวข้อ :  
เนื้อหาวิชาที่จัดสอบ V-NET สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
   
รายละเอียด : 
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบแต่ละองค์ประกอบของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
   
เอกสารแนบ : 
CEy3zDuFri22427.pdf  
   
วันที่ : 
21/12/2555  เวลา : 02:24:27 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร