หัวข้อ :  
เนื้อหาวิชาที่จัดสอบ V-NET สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
   
รายละเอียด : 
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบแต่ละองค์ประกอบของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
   
เอกสารแนบ : 
rlb19cvFri22339.pdf  
   
วันที่ : 
21/12/2555  เวลา : 02:23:39 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร