หัวข้อ :  
เนื้อหาวิชาที่จัดสอบ V-NET สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
   
รายละเอียด : 
เนื้อหาและจำนวนข้อสอบแต่ละองค์ประกอบของการทดสอบด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
   
เอกสารแนบ : 
ITAscVUFri22308.pdf  
   
วันที่ : 
21/12/2555  เวลา : 02:23:08 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร