หัวข้อ :  
คู่มือการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในการสอบ V-Net
   
รายละเอียด : 

นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกคน เตรียมตัวพัฒนาศักยภาพของนักเรียนดังเอกสารที่แนบ

   
เอกสารแนบ : 
CGPx7K8Mon34223.3.doc  
   
วันที่ : 
5/09/2554  เวลา : 03:42:23 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร