หัวข้อ :  
เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2551
   
รายละเอียด : 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2551ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยการเก็บข้อมูลภายในของวิทยาลัยฯ จากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6 มาตรฐาน 34 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยาลัยฯในการปรับปรุงพัฒนา และระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำหนด และเพื่อรายงานผลการประเมินต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนต่อไป

ท่านสามารถดูเนื้อหา SAR ปี 2551 ได้ที่ไฟล์ .pdf ด้านล่าง

   
เอกสารแนบ : 
0NApE68Wed90537.pdf  
   
วันที่ : 
29/07/2552  เวลา : 09:05:26 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง