หัวข้อ :  
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2554
   
รายละเอียด : 

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2554

ระบบปกติ / ทวิภาคี / เทียบโอนประสบการณ์ / สะสมหน่วยกิต

 หมายเหตุ ในวันและเวลาราชการ

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่  เอกสารแนบ

   
เอกสารแนบ : 
TSEFxX9Thu85242.pdf  
   
วันที่ : 
20/01/2554  เวลา : 08:52:42 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง