หัวข้อ :  
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (แบบใหม่)
   
รายละเอียด : 

ครูผู้สอนทุกท่าน  สามารถโหลดแบบฟอร์มประเมินคุณธรรม จริยธรรมแบบใหม่

แนบสมุดบันทึกผลการเรียนได้แล้วนะคะ  สำหรับผู้ที่ไม่สามารถโหลดได้  สามารถติดต่อ  

ขอรับได้ที่งานวัดผลค่ะ

   
เอกสารแนบ : 
2XUbWKbThu44230.xls  
   
วันที่ : 
13/01/2554  เวลา : 04:42:30 pm
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร