หัวข้อ :  
ปฎิทินปฏิบัติงาน_ชมรมวิชาการ (ปวช.3 ทุกแผนก) ปรับปรุงใหม่
   
รายละเอียด : 

 

เรียน ครูที่ปรึกษาชมรม ปวช.3 ทุกแผนก และครูแต่ละแผนกวิชาที่ทำการติว

สามารถตรวจเช็ควันเวลาที่จะทำการติวได้ตามตาราง  ตอนนี้ได้ทำการปรับปรุงใหม่

หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

   
เอกสารแนบ : 
4kJWyuvFri101857.doc  
   
วันที่ : 
16/12/2553  เวลา : 10:39:26 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร