หัวข้อ :  
คำสั่ง 571/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
   
รายละเอียด : 
กำหนดการนิเทศก์การเรียนการสอนของครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2553
   
เอกสารแนบ : 
IdRieq8Mon114621.pdf  
   
วันที่ : 
29/11/2553  เวลา : 11:46:21 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร