หัวข้อ :  
ปฎิทินปฏิบัติงาน_ชมรมวิชาการ (ปวช.3 ทุกแผนก)
   
รายละเอียด : 
ครูอาจารย์ทุกท่านที่ทำหน้าที่ในแต่ละสัปดาห์  สามารถตรวจเช็คปฏิทินการปฏิบัติงานได้
   
เอกสารแนบ : 
wuhGD3TMon84613.doc  
   
วันที่ : 
22/11/2553  เวลา : 08:46:13 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร