หัวข้อ :  
ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2553 ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   
รายละเอียด : 
ข้อกำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2553  ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   
เอกสารแนบ : 
TLSFP3iThu11057.rar  
   
วันที่ : 
15/11/2553  เวลา : 04:02:04 pm
ผู้ประกาศ :  
ยุทธนา กรรณิการ์