หัวข้อ :  
ประกาศผลการสอบ ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
   
รายละเอียด : 

รายชื่อผู้มีสิทธิ ยื่นเอกสารการสมัครสอบแข่งขันฯ โดย ก.พ.
เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553
สำหรับผู้ที่ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

   
เอกสารแนบ : 
Ek1OnwHThu114622.pdf  
   
วันที่ : 
23/09/2553  เวลา : 11:46:22 am
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง