หัวข้อ :  
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแนะแนวการฝึกงานของสถานประกอบการ
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่เอกสานแนบ
   
เอกสารแนบ : 
YxPP9TITue94218.pdf  
   
วันที่ : 
6/09/2553  เวลา : 03:57:02 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง