หัวข้อ :  
รหัสครูผู้สอนและรหัสกลุ่มผู้เรียน สำหรับกรอกผลการเรียนลงโปรแกรม ศธ.02
   
รายละเอียด : 
งานวัดผลและประเมินผล  ได้จัดทำรหัสครูผู้สอน และรหัสกลุ่มผู้เรียน  ลงในโปรแกรม ศธ.02 เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ครูผู้สอนทุกคนตรวจเช็คข้อมูลรหัสผู้เรียนแต่ละกลุ่มได้
   
เอกสารแนบ : 
GWw7GJ1Sat103337.xls  
   
วันที่ : 
4/09/2553  เวลา : 10:33:37 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร