หัวข้อ :  
แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม (แบบใหม่)
   
รายละเอียด : 
สามารถ Download แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรมแบบใหม่มาใช้แทนใบที่ประเมินในสมุดบันทึกการเรียนการสอนเล่มสีฟ้า และสีเขียว โดยใช้ห้องละ 1 แผ่น (แทนใบเดิม) แล้วเย็บติดกับสมุดเล่มสีฟ้าและสีเขียวเหมือนเดิม  เริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1/2553 เป็นต้นไป
   
เอกสารแนบ : 
PUr4CDjThu84255.xls  
   
วันที่ : 
2/09/2553  เวลา : 08:42:55 am
ผู้ประกาศ :  
ธิติรัตน์ เลขวรรณวิจิตร