หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกาาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ replica omega
   
เอกสารแนบ : 
2MOEowgTue104519. (2).pdf  
   
วันที่ : 
19/12/2566  เวลา : 10:03:25 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย