หัวข้อ :  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565
   
เอกสารแนบ : 
3TLsr0WWed32035.pdf  
   
วันที่ : 
1/02/2566  เวลา : 03:20:35 pm
ผู้ประกาศ :  
ภัชราภรณ์ พิมพา