หัวข้อ :  
บทคัดย่อ โครงการการเพิ่มมูลค่าเส้นใยตาลเป็นสิ่งทอธรรมชาติ เพื่อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากเส้นใยตาล
   
รายละเอียด : 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ เอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
yJ52WdbFri53507.pdf  
   
วันที่ : 
30/07/2553  เวลา : 05:35:07 pm
ผู้ประกาศ :  
สราวุธ ภู่แขวงแสง