หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 431/2565 และ 461/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   
รายละเอียด : 
ขออนุญาตแจ้งเวียนจากงานครูที่ปรึกษา คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 431/2565 และ 461/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นปวช.1 และปวส.1 ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยมีรายละเอียดดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
QtKOL6yWed124029.pdf  
   
วันที่ : 
3/08/2565  เวลา : 12:40:29 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง