หัวข้อ :  
การเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพื่อกรอกในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP)
   
รายละเอียด : 
ขอความร่วมมือครูทีปรึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลหลังจบการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการกรอกข้อมูลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา (V-COP) โดยงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน จะดำเนินการกรอกข้อมูลการติดตาม รอบที่ 1 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
   
เอกสารแนบ : 
nKRlQiHSat15349.pdf  
   
วันที่ : 
28/06/2565  เวลา : 10:59:55 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง