หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๓๑๓/๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
lC8tA98Wed105141.pdf  
   
วันที่ : 
15/06/2565  เวลา : 04:42:16 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย