หัวข้อ :  
บันทึกข้อความที่ 18182565 เรื่อง คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นปวช.1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมพิจารณาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6
   
รายละเอียด : 
แจ้งเวียน จากงานแนะแนวฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หัวหน้าสาขาวิชา และครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.1 ร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน สาขาวิชาละ 1 คน เป็นตัวแทนสาขาวิชา คัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยเพื่อขอการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 (ปีการศึกษา 2565) รายละเอียดดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
5AP1AefWed44606.pdf  
   
วันที่ : 
8/06/2565  เวลา : 04:46:06 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง