หัวข้อ :  
บันทึกข้อความ ที่ 2332 เรื่อง ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกท่าน ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
   
รายละเอียด : 
ครูที่ปรึกษาสามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารดังไฟล์แนบ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการปิดแคมป์คนงาน มีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อป้องกันเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จึงขอความร่วมมือครูที่ปรึกษาทุกท่าน แจ้งนักเรียน นักศึกษาเรื่องมาตรการ การเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 โดยปฏิบัติดังนี้ ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 1. กรณีผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้อง เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้นักเรียน นักศึกษา แจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบทันที 2. ในสถานการณ์ปัจจุบัน แจ้งให้นักเรียน นักศึกษา งดเดินทางออกต่างจังหวัด หรือไปในสถานที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยง 3. แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ดูแลป้องกันตนเอง ในการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง ไม่ออกจากที่พักอาศัย โดยไม่จำเป็น 4. แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 5. กรณี มีผู้ปกครอง หรือญาติพี่น้อง คนในชุมชน หมู่บ้าน มีความเสี่ยง ขอให้นักเรียน นักศึกษา ป้องกันตนเอง และแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบทันที เพื่อประเมินความเสี่ยง 6. กรณีนักเรียน นักศึกษามีความใกล้ชิด กับผู้ปกครอง หรือญาติ พี่น้อง หรือคนในชุมชน หมู่บ้านที่มีความเสี่ยงสูง อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษา หยุดเรียน โดยให้เรียนออนไลน์ ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน (โดยไม่ถือว่าเป็นวันลาหยุด) และครูที่ปรึกษา ทำบันทึกข้อความแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป
   
เอกสารแนบ : 
MdE8cO9Tue40341.pdf  
   
วันที่ : 
29/06/2564  เวลา : 04:03:41 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง