หัวข้อ :  
บันทึกข้อความที่ 1984/2564 เรื่อง ขออนุญาตจัดทำแบบสอบถามนักเรียน นักศึกษาประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คัดกรองนักเรียน นักศึ
   
รายละเอียด : 
ขอความร่วมมือครูที่ปรึกษา ทุกท่านให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น (ยกเว้นนักศึกษาฝึกงาน) ทำแบบสอบถามให้เรียบร้อย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffle88wobbeRhy2Y_PusoSvo2104n0_htaZOXqVbipMlgmrw/viewform ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ครูที่ปรึกษา ส่งบันทึกข้อความ สรุปผลการทำแบบสอบถาม ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 รายละเอียด ดังแนบ หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ google drive https://drive.google.com/drive/folders/1FtYyRD_9sDsHgu7shaH7hJfhxQLLoAfi?usp=sharing
   
เอกสารแนบ : 
wfoOx8DMon24648.pdf  
   
วันที่ : 
7/06/2564  เวลา : 02:46:48 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง