หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
WWNRp6JWed31229.pdf  
   
วันที่ : 
7/04/2564  เวลา : 03:12:29 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย