หัวข้อ :  
บันทึกข้อความที่ 104 เรื่อง ขอความร่วมมือหัวหน้าสาขาวิชา ส่งตัวแทนครูประจำสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมสัญจรแนะแนวในโรงเรียนมัธยม ประจำปีการศึกษา 2564
   
รายละเอียด : 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังคงไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายได้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการออกสัญจรแนะแนวฯ ซึ่งอาจจะมีโรงเรียนมีความประสงค์อนุอนุญาตให้วิทยาลัยฯ เข้าไปประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ได้ตลอดเวลา งานแนะแนวฯ เพื่อเตรียมขอความพร้อม จึงขอความร่วมมือหัวหน้าสาขาวิชาทุกท่านดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์ม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7bf6r8SX-XRv7z3nYgiv-lEH_Dk8CX6DKUU-GJ14Ev1wXTg/viewform ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 ขอขอบคุณความร่วมมือด้วยดีเสมอมา งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
X5TY5D3Wed100555.pdf  
   
วันที่ : 
13/01/2564  เวลา : 10:03:10 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง