หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษ
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
bU4SLntSat91036.pdf  
   
วันที่ : 
8/01/2564  เวลา : 08:57:19 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย