หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๔๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการพิจารณาและควบคุมดูแลการเข้าพักอาศัยบ้านพักวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทั
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
ltDUYiVThu52205.pdf  
   
วันที่ : 
7/01/2564  เวลา : 05:22:05 pm
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย