หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
u27pjYXThu50916.pdf  
   
วันที่ : 
22/10/2563  เวลา : 05:09:16 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน