หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
e0pW1xHMon82015.pdf  
   
วันที่ : 
14/09/2563  เวลา : 08:20:15 am
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน