หัวข้อ :  
ระเบียบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษาและการตัดคะแนนความประพฤติ พ.ศ.๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
A9R4UdOMon23223.pdf  
   
วันที่ : 
13/07/2563  เวลา : 02:32:23 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน