หัวข้อ :  
โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ "ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" สำหรับ นักศึกษาปวส.1 และป.ตรี 1 ที่สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และปวส.2 ปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร ทุนฯ สำหรับนักศึกษา ที่ปัจจุบัน กำลังศึกษา ระดับชั้นปวส.1 และปริญญาตรี ปี 1 โดยในปีการศึกษา 2562 จบระดับชั้นปวช.3 และปวส.2 สายอาชีพ เท่านั้น โดยคุณสมบัติ เบื้องต้น -นักศึกษามีผลการเรียนดี ไม่น้อยกว่า 3.00 -ครอบครัวมีฐานะ ยากจน รายได้ครอบครัว ต่อคน/ต่อเดือน ไม่เกิน 3,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด ตามไฟล์นี้ หรือเข้าไป ที่ https://eef-potential.thaijobjob.com/ เปิดสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 6-31 กรกฎาคม 2563
   
เอกสารแนบ : 
6tNsnzjThu114206.jpg  
   
วันที่ : 
9/07/2563  เวลา : 11:42:06 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง