หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๓๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ -๔ ก.พ. ๖๓-
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ ตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
dMhFLQ6Fri43312.pdf  
   
วันที่ : 
20/01/2563  เวลา : 11:15:05 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง