หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
   
รายละเอียด : 
ดังเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
pX8nQ85Fri50037.pdf  
   
วันที่ : 
27/12/2562  เวลา : 05:00:37 pm
ผู้ประกาศ :  
จรินทร์ โยกเกิน