หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๓๖๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนิน่งานโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมกำหนดการ
   
รายละเอียด : 
กำหนดการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562 ปวช.1 เวลา 08.00-12.00 น. ปวส.1 เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์ดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
bKu2u8aFri114411.pdf  
   
วันที่ : 
16/08/2562  เวลา : 06:34:35 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง