หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ 255/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดคำสั่งดังแนบ
   
เอกสารแนบ : 
poKi0smFri45147.pdf  
   
วันที่ : 
7/06/2562  เวลา : 04:51:47 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง