หัวข้อ :  
บันทึกข้อความ ที่ ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การเยี่ยมบ้านผู้เรียน ตามโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
   
รายละเอียด : 
เรียน ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.๑, ปวช.๒ และปวส.๑ ทุกคน สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมบ้านผู้เรียน สามารถคลิกอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
7w3L6OQWed22045.pdf  
   
วันที่ : 
22/05/2562  เวลา : 02:20:45 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง