หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ที่ ๒๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
   
รายละเอียด : 
ีระยะเวลาการดำเนินโครงการเยี่่ยมบ้าน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
1WZbky9Wed101610.pdf  
   
วันที่ : 
22/05/2562  เวลา : 10:16:10 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง