หัวข้อ :  
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
   
รายละเอียด : 
ระดับชั้นปวช.๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระดับชั้นปวส.๑ วันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
OL0fM2VSun94926.jpg  
   
วันที่ : 
21/04/2562  เวลา : 09:49:26 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง