หัวข้อ :  
ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
รายละเอียด : 
ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันพุธ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
   
เอกสารแนบ : 
ORAxzFpMon73639.png  
   
วันที่ : 
11/02/2562  เวลา : 07:36:39 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง