หัวข้อ :  
บันทึกข้อความที่ ๒๘๒/๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุญาตเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
รายละเอียด : 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการดำเนินงาน ตามคำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ ๕๙/๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ หัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นปวช.๓ และปวส.๒ เข้าร่วมร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเปี่ยมสุข
   
เอกสารแนบ : 
UwlgbxCMon115759.jpg  
   
วันที่ : 
11/02/2562  เวลา : 11:57:59 am
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง