หัวข้อ :  
กำหนดการถ่ายภาพหมู่ เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
   
รายละเอียด : 
กำหนดการ - วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชุดที่ ๑ ผู้บริหาร+คณะครู ชุดที่ ๒ ผู้บริหาร+บุคลากร ชุดที่ ๓- ชุดที่ ๑๐ ปวช.๓ และปวส.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชุดที่ ๑๑ ปวส.๒ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ - วันอังคาร ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ชุดที่ ๑ ปวช.๓ สาขาวิชา การออกแบบ ชุดที่ ๒ ปวส.๒ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์กราฟิก ชุดที่ ๓ ปวช.๓ สาขาวิชา วิจิตรศิลป์ ชุดที่ ๔-ชุดที่ ๕ ปวช.๓ และปวส.๒ สาขวิชา คหกรรมศาสตร์ ชุดที่ ๖ ปวช.๓ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ ชุดที่ ๗ ปวส.๒ สาขาวิชา การโรงแรม (ทวิภาคี) ชุดที่ ๘-ชุดที่ ๙ ปวช.๓ และปวส.๒ สาขาวิชา การตลาด
   
เอกสารแนบ : 
ccz7P3zFri14147.pdf  
   
วันที่ : 
8/02/2562  เวลา : 12:19:37 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง