หัวข้อ :  
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
WiaIvMYMon110404.pdf  
   
วันที่ : 
24/12/2561  เวลา : 11:04:04 am
ผู้ประกาศ :  
วุฒิศักดิ์ พยัคน้อย