หัวข้อ :  
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ ๔๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   
รายละเอียด : 
สามารถอ่านรายละเอียดคำสั่ง และกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ตามไฟล์แนบ
   
เอกสารแนบ : 
8RBUBYCThu84004.pdf  
   
วันที่ : 
1/11/2561  เวลา : 12:04:19 pm
ผู้ประกาศ :  
พรศิริ พุ่มพวง