หัวข้อ :  
รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
KvoUbYKThu11643.pdf  
   
วันที่ : 
31/05/2561  เวลา : 01:16:43 pm
ผู้ประกาศ :  
สุเมธ กิ่งแก้ว