หัวข้อ :  
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
   
รายละเอียด : 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
   
เอกสารแนบ : 
f2jxHvrMon62253.pdf  
   
วันที่ : 
28/05/2561  เวลา : 06:22:53 pm
ผู้ประกาศ :  
สุเมธ กิ่งแก้ว